Allokering Fordelingsnøkkel

I Visma.net ERP kan du fordele inntekter og kostnader. Dette gjøres ut ifra en fordelingsnøkkel 

Fordelingene gjøres ved at du oppretter en fordelingsnøkkel som fordeler kostnader og inntekter på ulike konto eller kostnadsbærer. Den fordeler utfra posteringer på konto som er bokført i regnskapet. 

For å sette opp fordelingsnøkler går du på Hovedbok-Registre-Allokeringer 

Fordelingsnøkkel: Nummeret hentes inn automatisk  

Beskrivelse: Her legges beskrivelsen på fordelingen inn 

Fra periode: Her legger du inn perioden det skal gjelde fra 

Til Periode: Her legger du inn perioden det skal gjelde til 

Fordelingsmetode: Her er det 2 valg- Fra forrige hovedboks fordeling er mest vanlig. Det betyr at det kan fordeles flere ganger i måneden dersom det kommer på flere føringer underveis. Per konto i perioden betyr at dersom man har kjørt en fordeling kan det ikke kjøres flere fordelinger for den måneden, det blir låst for videre føringer. 

Fordelingshovedbok: Her velger du hvilken hovedbok det skal fordeles til. 

Kildehovedbok: Her velges hovedboken det skal fordeles fra. 

Sorteringsrekkefølge: Dersom du har flere fordelingsnøkler mot samme konto setter du opp nummerering på dem. 

Siste revisjonsdato: Her hentes det inn datoen for når fordelingsnøkkelen ble opprettet. 

Kildekontoer er kontoen og kostnadsbæreren som det har blitt gjort føringer mot og som det skal føres bort fra. Legg inn prosentgrense 100. I eksempelet over gjelder det fordeling av husleie. Når det er gjort føringer mot konto 6300 og kostnadsbærer 0-000-00 skal 100 % av dette beløpet fordeles mot målkontoene som er forklart under 

Målkontoer er kontoene og kostnadsbærerne som det skal føres mot. Fordelingsprosenten må totalt være på 100%. I tilfellet over skal 30 % gå mot avdeling 1, 20% mot avdeling 2 og 50 % mot avdeling 3. 

Under fanen fordelingshistorikk vil buntene som har blitt opprettet når fordelingen har blitt kjørt vises.