Sykdom, velferd osv.

Regler for sykdom, velferd osv. i et arbeidsforhold er det mange av, og det er lett å gå seg litt vill her. Under har vi forsøkt å gi en grei oversikt over det man oftest kommer borti, og som det kan være kjekt å vite.

Egen sykdom

Sykemelding

For å ha krav på sykemelding må man ha vært i jobb i bedriften i minst 4 uker. De første 16 dagene man er syk kalles arbeidsgiverperiode. Her er det arbeidsgiver som utbetaler til den ansatte. Etter disse dagene er det NAV som overtar, enten betaler de direkte til den ansatte, eller så forskutterer arbeidsgiver, dvs. at arbeidsgiver betaler til den ansatte, men får refundert penger fra NAV. Dersom man blir frisk også syk igjen, må man være minst 14 dager tilbake på jobb for at en ny arbeidsgiverperiode skal starte. Hvis dette ikke er tilfellet regnes det som samme sykdomsperiode som tidligere, og NAV vil være de som skal fortsette å betale. Man må selv melde fra til arbeidsgiver om at man er syk, og mange bedrifter har som regel at man må ringe og gi beskjed, det er ikke nok med kun SMS. For at sykepenger skal gjelde fra første dag man er syk, er det viktig å melde fra samme dag. Er du syk i ferien, se eget punkt om ferie ved sykdom.

Egenmelding

For å ha krav på egenmelding må man ha vært i jobb i bedriften i minst 2 måneder. Egenmelding vil si at man melder fra til arbeidsgiver at man er syk, uten å levere sykemelding. Man kan bruke egenmelding i opptil 3 dager per sykdomsperiode, men opptil 4 ganger pr. år. Her regner man år, ikke kalenderår, dvs. at starter man første egenmeldingsperiode i april, for så å bruke opp de andre periodene innen november, så må man vente til april året etter for å benytte seg av flere egenmeldinger. Dersom man har brukt opp dagene med egenmelding, må man få sykemelding fra legen. Arbeidsgiver kan også bestemme at man ikke får bruke egenmelding hvis det er rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, også kalt skoft.

Brukes egenmelding før sykemelding regnes denne som del av arbeidsgiverperioden. Vi kan tenke oss at Lise har vært ansatt hos arbeidsgiver i 1 år, og så blir hun syk. De 2 første dagene bruker hun egenmelding og leverer til arbeidsgiver, mens de neste 10 dagene hun er syk leverer hun sykemelding for. Lise har da vært syk i 12 dager. Arbeidsgiver plikter å betale for disse, og det er 4 dager igjen av arbeidsgiverperioden. Selv om Lise kun har brukt 2 dager av egenmeldingen og ikke 3, så får hun ikke denne siste dagen igjen senere ved en ny sykdomsperiode senere.

Det foreligger ikke noe felles skjema for egenmelding, her er det bedriften selv som utformer både skjema og rutiner. Ordningen med dager som nevnt over er en minimumsordning, det vil si at alle bedrifter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden.

Lønnet og ulønnet permisjon

Det finnes mange ulike typer av permisjon. Det kan være i forbindelse med svangerskap, fødsel, foreldrepermisjon etter fødsel, amming, utdanning eller militærtjeneste for å nevne noen. En fin oversikt fra NAV finner du her. Vi har også forsøkt å lage en grei oversikt under.

Lovfestet permisjon

Sykt barn/barnepassers sykdom

Ved sykt barn kan man ha rett til omsorgsdager for å være hjemme med barnet. Som hovedregel må man også her ha vært i jobb i bedriften i minst 4 uker. Omsorgsdager gjelder ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hver av foreldrene (hvis man er to), har normalt rett på 10 dager årlig når man har ett eller to barn. Dersom man har mer enn to barn øker det til 15 dager hver. De første 10 dagene dekkes av arbeidsgiver, deretter kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV. Er et barn kronisk sykt gjelder inntil 20 dager for hver av foreldrene, men her kreves søknad til NAV.

Svangerskapspermisjon

Svangerskapspermisjon er som ordet tyder; permisjon under svangerskapet. Bakgrunnen for en slik permisjon er at det å fortsette i arbeidet kan medføre risiko for barnet. Dette er også et krav for å kunne få svangerskapspenger, i tillegg til at man må har vært i arbeid i minst 4 uker og tjent minst 55 739 kr i året.

Fødselspermisjon

Fødselspermisjon er de siste 3 ukene før og de første 6 ukene etter fødsel. Her er det foreldrepenger som utbetales fra NAV, og dette må arbeidstaker søke om. Arbeidsgiver må også fylle ut et inntektsskjema og sende inn til NAV både før det kan utbetales til den ansatte og før det kan utbetales refusjon til arbeidsgiver.

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon er tolv måneder totalt, inkludert evt. svangerskapspermisjon og fødselspermisjon. Her gjelder samme som ved fødselspermisjon, foreldrepenger utbetales fra NAV, det må søkes om, og arbeidsgiver må sende inntektsskjema.

Velferdspermisjon/ulovfestet rett til permisjon

Velferdspermisjon er ingen lovregulert rett til fri, men mange arbeidsgivere gir fri i forbindelse med at man har behov for kortere fravær fra jobben. Dette kan være for eksempel tannlege, første skoledag, begravelse etc. Dersom det verken er avtaler eller praksis knyttet til dette, bestemmer arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.